ภาพข่าว

  ติดตามความคืบหน้าจัดทำระบบ GIS สถานบันเทิง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๒ มกราคม ๒๕๖๐)  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ (ศอ.กต.) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และคณะทำงานสำนักงานเลขานุการศอ.กต. เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น ๕ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร ในที่ประชุม ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเสนอตัวอย่างระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นพร้อมอธิบายวิธีการทำงานให้ที่ประชุมรับทราบ โดยระบบดังกล่าวมีลักษณะเป็นแผนที่ให้บริการข้อมูลและติดตามแจ้งเหตุที่พื้นที่เฝ้าระวังการแข่งรถในทางและสถานบันเทิง ทั้งนี้ อธิบดีกรมพินิจฯ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำไปแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอระบบฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งต่อไป

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)