ภาพข่าว

  การประชุมการจัดทำตารางกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง เพื่อปรับทัศนคติของเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ (ศอ.กต.) เป็นประธานการประชุมการจัดทำตารางกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง เพื่อปรับทัศนคติของเด็กและเยาวชน และให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหากับผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมขนส่งทางบก และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ในที่ประชุม ได้มีการพิจารณาร่างตารางกิจกรรมค่ายอบรมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแข่งรถในทาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นตัวอย่างหลักสูตร โดยผู้แทนของแต่ละหน่วยงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็กและเยาวชน หารือกันปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

33
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)