ภาพข่าว

  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการดังกล่าวให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๙ แห่ง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๒ แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มอบอุปกรณ์ IT ให้กับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ ๑.เครื่องปริ้นท์โปสการ์ด จำนวน ๑๐ เครื่อง ๒.เครื่องตัดสติกเกอร์ ๔ เครื่อง ๓.เครื่องสกรีน ๒ เครื่อง และ ๔.เครื่องพิมพ์เสื้อ ๑ เครื่อง รวมมูลค่า ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

32
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)