ภาพข่าว

  หารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กละเยาวชนที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะประธานคณะทำงาน ได้เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กละเยาวชนที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)