ภาพข่าว

  เตรียมความพร้อมกิจกรรม Volleyball Clinic

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และคณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าพบ นายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร รองผู้ว่าการอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  เพื่อหารือการจัดกิจกรรม "แถลงข่าวการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน และกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol (Volleyball Clinic)" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๑๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ยังได้เดินทางไปสำรวจสถานที่จัดงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีทักษะพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล และสามารถผันตัวเองเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้ง เด็กและเยาวชนยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดความเครียดและความวิตกกังวล ตลอดจนส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการเล่นกีฬา เสริมสร้างทักษะทางสังคม อาทิ การวางแผนการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม การจัดการกับอารมณ์ ภาวะผู้นาและผู้ตาม ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป

13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)