ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  เพื่อหารือการจัดกิจกรรม "แถลงข่าวการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน และกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol (Volleyball Clinic)" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๑๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีทักษะพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล และสามารถผันตัวเองเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้ง เด็กและเยาวชนยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดความเครียดและความวิตกกังวล ตลอดจนส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการเล่นกีฬา เสริมสร้างทักษะทางสังคม อาทิ การวางแผนการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม การจัดการกับอารมณ์ ภาวะผู้นาและผู้ตาม ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)