ภาพข่าว

  ปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เป็นประธานในพิธีปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
โดยผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีแนวทางในการนำกิจกรรมบำบัด แก้ไข 
ฟื้นฟูและวิชาชีพ ต่างๆ ของกรมพินิจฯ เทียบโอนเป็นวิชาเลือกเสรี ของ กศน. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่ต่อเนื่อง และสามารถศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับระหว่างการฝึกอบรมได้

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)