ภาพข่าว

  การประชุมโครงการ ร้อยรวมใจเยาวชน แด่องค์ภูมิพลในดวงใจ “เพลงของน้อง ร้องเพื่อพ่อ”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมโครงการ ร้อยรวมใจเยาวชน แด่องค์ภูมิพลในดวงใจ ชื่อกิจกรรมว่า เพลงของน้อง ร้องเพื่อพ่อ โดยมี นางสาวกนกวรรณ  ตั้งจิตบำรุง เลขานุการกรม นายจรรยา แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ ๔) กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี และถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ดนตรียังมีประโยชน์ในด้านการกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งมีผลงานเพลงของเยาวชนทั้งสิ้น ๒๖ งานเพลง ซึ่งจะได้มีการบันทึกเสียงเรียบร้อยในลำดับขั้นต่อไป

13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)