ภาพข่าว

  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา ภายใต้กรอบ “เพาะรัก เพาะรู้ เพาะร่วม” ครั้งที่ 1

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา ภายใต้กรอบ “เพาะรัก เพาะรู้ เพาะร่วม” ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา ได้มีแผนการสอนที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของกรมพินิจฯ และให้ได้รับความรู้ด้านการจัดการศึกษา มีทักษะการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ สถานบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลคลองโยง อำเภทพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรมาให้ความรู้ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,มหาวิทยาลัยบูรพา,วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน

41
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)