ภาพข่าว

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงาน /แนวทาง/ โปรแกรม ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และจัดทำโปรแกรมเสริมสร้างการดำรงชีวิตโดยสันติวิธี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงาน /แนวทาง/ โปรแกรม ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และจัดทำโปรแกรมเสริมสร้างการดำรงชีวิตโดยสันติวิธี ณ โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งโปรแกรมบำบัดเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และหลักศาสนา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ ปลดทุกข์ ปลัด อบต.บือมัง จังหวัดยะลา บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้" และนายมูฮัมหมัด รอฟีอี  มูซอ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี  บรรยายในหัวข้อ "แนวทางและรูปแบบในการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ในจังหวัดชายแดนใต้"  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถานพินิจฯ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกฯ เขต ๙  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)