ภาพข่าว

  โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี 2 (DJOP Academic Skills Competition # 2) “ตามรอยพ่อ สานต่อพระราช-ปณิธาน”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมมอบรางวัล โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี 2 (DJOP Academic Skills Competition # 2) “ตามรอยพ่อ สานต่อพระราช-ปณิธาน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการของเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมหลักจำนวน ๖ กิจกรรม ได้แก่ 1.การวาดภาพระบายสี 2.การเขียนเรียงความ 3.การคัดลายมือ 4.การกล่าวสุนทรพจน์ 5.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ และ 6.การประกวดออกแบบ Infographic ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเรียงร้อยพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมณ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. การวาดภาพระบายสี ประเภทสถานพินิจฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานพินิจฯ พระนครศรีอยุธยา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สถานแรกรับฯ หญิงบ้านปรานี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สถานพินิจฯ ราชบุรี

ประเภทศูนย์ฝึกฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่

2. การเขียนเรียงความ ประเภทสถานพินิจฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานพินิจฯ พิษณุโลก รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สถานพินิจฯ จันทบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สถานพินิจฯ ลำปาง

ประเภทศูนย์ฝึกฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 ราชบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 ระยอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 3 นครราชสีมา

3. การคัดลายมือ ประเภทสถานพินิจฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานพินิจฯ ปทุมธานี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สถานพินิจฯ เชียงราย รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สถานพินิจฯ นนทบุรี

ประเภทศูนย์ฝึกฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 อุบลราชธานี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 ลพบุรี

4. การกล่าวสุนทรพจน์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 ระยอง

5. การตอบปัญหาทางวิชาการ(อัจฉริยะสายฟ้าแลบ) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 ระยอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 ราชบุรี

6. การออกแบบ Infographic รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ ศูนย์ฝึกฯ หญิงบ้านปรานี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 ระยอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB กรมพินิจฯ https://www.facebook.com/pr.djop.moj/

74
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)