ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตัวแทนผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ได้รับการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้ในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และการส่งเสริมให้บุคลากรของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ได้รับการพัฒนาทักษะทางอาชีวศึกษาและทางวิชาการ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การเตรียมความพร้อม เสริมสร้างวินัย ในกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

ชมาพร/ภาพ


เบญจมาภรณ์/ข่าว

42
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)