ภาพข่าว

  ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดี (๑)      นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดี (๒) นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (๓) พร้อมด้วย                   นายวิชิต ภิรมยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา และนางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมพินิจ ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานการเงิน-การบัญชีกองทุนสวัสดิการกรมพินิจฯ ประจำปี 2559 รายงานการจำหน่ายสินค้าสวัสดิการ รายงานผลการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อใช้ในโครงการเงินยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย และกิจกรรม “จัดสรรทุนบุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจฯ และมีการพิจารณาอนุมัติสินค้าสวัสดิการ

22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)