ภาพข่าว

  การประชุมโครงการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ ๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมโครงการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ ๓ ณ สถานบันพัฒนาบุคลาคกรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขตปริมณฑล ที่ยังไม่ได้รับการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ สามารถยกเลิกการจัดทำบัญชีได้ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ได้เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหาร เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ จัดทำรายงานการเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการประกาศยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)