ภาพข่าว

  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ในที่ประชุม หน่วยงานต่างๆได้รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 30/2559 คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 46/2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ และการจำหน่ายสุรา และมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการอบรมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง และแผนการดำเนินการระบบแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในระยะที่ 2 และแผนการดำเนินการเพื่อติดตามเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด พร้อมทั้งมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในเชิงกฎหมาย และให้ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งปรับปรุงเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด โดยผู้ขับขี่ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุราเช่นกัน

28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)