ภาพข่าว

  กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   พร้อมด้วย ศาสตาราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  ทั้งนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะผู้บริหารกรมพินิจฯ ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ในครั้งนี้ด้วย โดยเยี่ยมเยียนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี และเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี


             ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพบปะประชาชน พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙) ให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน ๘ ราย เป็นจำนวนเงิน ๖๙๙,๒๒๕ บาท เพื่อต้องการนำความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน และนำบริการของรัฐสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม จะต้องบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญในการทำให้ประชาชนได้รับบริการด้านงานยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)