ภาพข่าว

  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 23 คน พร้อมทั้งกล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณที่มาร่วมงาน ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะทำงานโครงการ ร้อยรวมใจเยาวชน แด่องค์ภูมิพลในดวงใจกิจกรรม เพลงของน้อง ร้องเพื่อพ่อจำนวน 9 คน นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ เป็นตัวแทนมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มอบเงินรางวัลแก่หน่วยงานต้นสังกัดของเด็กและเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่งเพลงของน้อง ร้องเพื่อพ่อ จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในบทเพลง สู้ทนแบบพ่อศูนย์ฝึกและอบรมและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ในบทเพลง พ่อทรงสถิตในดวงใจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ในบทเพลง หยดน้ำของพ่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ในบทเพลง อย่าห่วงทางนี้และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ในบทเพลง หัวใจพ่อหลวงทั้งนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ยังได้มอบรางวัล เลิศรัฐแก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อีกด้วย

45
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)