ภาพข่าว

  พิธีปิดโครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการบริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๐) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการบริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ จัดโดยกองบริหารทรัพยาบุคคล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบทิศทางการบริหารกรมพินิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้การปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนทบทวนผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของกรม รวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม และมีขวัญกำลังใจ ตลอดจนมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของกรมพินิจฯ ทั้งนี้ นางสาวจิราภรณ์ ชมบุญ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมบรรยายนำเสนอผลการตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)