ภาพข่าว

  “แนวทางส่งเสริมการยุติการลงโทษทางกายและการทำให้เด็กด้อยค่าในทุกสถานที่ โดยวิธีการดูแลที่ปราศจากความรุนแรง”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๖๐ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการยุติการลงโทษทางกายและการทำให้เด็กด้อยค่าในทุกสถานที่ โดยวิธีการดูแลที่ปราศจากความรุนแรงในโครงการเวทีระดับชาติ ประเทศนี้ไม่ตีเด็กซึ่งจัดโดยมูลนิธิสายเด็ก ๑๓๘๗  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประสานความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการยุติการลงโทษทางกายและทำให้เด็กรู้สึกด้อยค่า รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการนำการส่งเสริมวินัยทางบวกมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก โดยผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนจากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)