ภาพข่าว

  โครงการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายสถานบริการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่ปฎิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558  มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน


                  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพบก (จำนวน 100 คน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมสรรพสามิต กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมควบคุมโรค กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานละ 5-7 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 165 คน มีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมการปกครอง

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)