ภาพข่าว

  การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงแรมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อรับทราบสถานการณ์การดำเนินงาน และผลการขอรับบริการด้านงานยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล

 ต่อจากนั้น ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ในครั้งนี้ด้วย โดยตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดสตูล สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล


ภาพโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม

13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)