ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวทางการดูแล ประเมิน บำบัด แก้ไข ส่งต่อและติดตามหลังปล่อยเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ครั้งที่ ๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวทางการดูแล ประเมิน บำบัด แก้ไข ส่งต่อและติดตามหลังปล่อยเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ครั้งที่ ๑ เพื่อยกระดับการดูแลบำบัดเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่อยู่ในความดูแลกรมพินิจฯ โดยจะส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนทำให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามมาตรฐานและแนวทางที่กำหนด อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรจาก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนิติจิตเวชมาให้ความรู้ กรอบแนวคิด และแนวทางในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น ๕ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)