ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานโครงการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ 4

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและข้อตรวจพบของคณะทำงานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรายงานการเงินของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่มีแรกรับที่ยังไม่ได้ยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) ณ ห้องประชุมสำนักกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9        ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)