ภาพข่าว

  โครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการด้านพัสดุภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาวัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน ๓ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)