ภาพข่าว

  โครงการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 10.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมโครงการด้วย การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปสู่ระบบราชการ 4.0 และพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การทางด้านโครงสร้าง กระบวนการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบุคลากร ซึ่งสำนักงานก.พ.ร. ได้นำข้อสั่งการดังกล่าวมากำหนดเป็นมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมพินิจฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป โดยแบ่งการดำเนินงานปฏิรูปองค์การออกเป็น 4 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์การและจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรม ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 อันจะสามารถทำให้กรมพินิจฯ มีกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านเด็กและเยาวชนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

40
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)