ภาพข่าว

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้เด็กและเยาวชนในสถานควบคุมได้รับการดูแลที่ดี หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติในการให้บริการด้านสุขภาพ เชื่อมโยงการบริการสุขภาพที่เป็นรูปแบบ ตามบริบท สภาพแวดล้อม มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน ในการบริการด้านสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนกลาง ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานนำร่อง ๔ แห่งได้แก่ ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และศูนย์ฝึกฯ เขต ๘ จ.สุราษฎร์ธานี

29
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)