ภาพข่าว

  พิธีปิด "โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

            จบลงอย่างสวยงาม กับ "โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานปิดโครงการ ทั้งนี้ในโครงการฯ มี ๓กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรม "เสริมสร้างแรงบันดาลใจใช้วิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้ก้าวไกล" ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ๒. กิจกรรม "ตอบแทนสังคมไทย ด้วยหัวใจและสองมือ" ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ๓. กิจกรรม "ตามรอยและยึดถือศาสตร์เลื่องลือองค์ภูมิพล" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมอย่างบูรณาการและรอบด้านผ่าน ๓ กิจกรรม ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในการกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นการลดการกระทำผิดซ้ำในเด็กและเยาวชน เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการศึกษาและการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนต่อไป


ในการนี้มีเด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖ ศูนย์ฝึกฯ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา, มุทิตา, อุเบกขา, ปรานี, สิรินธร และศูนย์ฝึกฯ พระนครศรีอยุธยา

54
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)