ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 127 ปี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (23 มีนาคม 2561) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 127 ปีโดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ นายสหการณ์ เพ็ชร นรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมงานด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ต่อมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้ารับพระราชทาน จำนวน 192 คน กรมพินิจฯ มีผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวนทั้งสิ้น 13 คน นอกจากนี้ ได้มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 19 คน ซึ่งกรมพินิจฯ มีผู้รับรางวัล จำนวน 2 คน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี และนายนิรุจน์ รื่นรมย์ พนักงานพินิจ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา รางวัลข้าราชการต้นแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 คน รางวัลอาสาสมัครยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 28 คน โดยกรมพินิจฯ มีผู้รับรางวัล จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นางอัมพร ธรศรี  2. นายชัยวัฒน์ ฐิติปุญญา และ 3. นางปิยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ภายในงานยังมีการแสดงในชุด "วิมานดิน" จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (DJOP Center) และการแสดงของทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ รวมทั้ง กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศล ด้วยการบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย


63
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)