ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เร่งพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (28 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม มาร่วมบรรยายพิเศษในห้วข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาครูในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” แก่บุคลากรที่ทำหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 77 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลได้รับบริการทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชนทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษาไปใช้ในการปรับเปลี่ยนตนเอง และกลับออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข โครงการฯ ดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน ในการร่วมจัดการหลักสูตรและจัดทำแผนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอีกด้วย

45
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)