ภาพข่าว

  โครงการประกวดดนตรีพันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “บทเพลงแห่งสายน้ำ ณ เขื่อนของพ่อ”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดดนตรีพันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “บทเพลงแห่งสายน้ำ ณ เขื่อนของพ่อซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมาตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม นำทักษะทางด้านดนตรีมาแข่งขันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการนำดนตรีเข้ามาช่วยในการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการผ่อนคลายความเครียดในระหว่างถูกควบคุมตามคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการแสดง และทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้ในการดำรงชีวิต และสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต  การจัดแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๘ ทีม ได้แก่ ศฝ.บ้านกรุณา ศฝ.บ้านมุทิตา ศฝ.บ้านอุเบกขา   ศฝ.บ้านปรานี ศฝ.สิรินธร ศฝ.บ้านกาญจนาภิเษก ศฝ.พระนครศรีอยุธยา ศฝ.บ้านบึง และ ศฝ.เขต ๑ , เขต ๒ , เขต ๓ , เขต ๔ , เขต ๕ , เขต ๖ , เขต ๗ , เขต ๘ , เขต ๙ , เขต ๑๑ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทบรรเลงและขับร้องเพลงลูกทุ่ง และประเภทบรรเลงและขับร้องเพลงไทยสากล40
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)