ภาพข่าว

  การรับมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "การรับมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ อธิบดีกรมพินิจฯ ได้มอบนโยบายฯ ร่วมกับ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ 1 และนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ 2 ในโอกาสนี้อธิบดีกรมพินิจฯ ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขตและระดับกรม จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย อีกทั้งร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ และคณะผู้บริหารในส่วนกลาง พร้อมทั้งชี้แจงและแบ่งกลุ่มตามสภาพปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

61
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)