ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ตามที่ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งหารือแนวทางในการวางแผนทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)