ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2561) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ (ASEAN for Children in Conflict with the Law 2018 : Implementation of Restorative Justice and Global Study on Children Deprived of Liberty) จัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม Panorama 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายร่วมกันในเรื่องของการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมโดยไม่ใช้ความรุนแรง รวมทั้งหารือ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ตลอดจนสนับสนุนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักกฎหมาย และผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจากสมาชิกอาเซียน และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ในการนี้ นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (อดีตอธิบดีกรมพินิจฯ) และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้กล่าวรายงานถึงความสำคัญ ความเป็นมา ของการประชุม และกระบวนยุติธรรมเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน และได้กล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

45
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)