ภาพข่าว

  โครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC : Individual Routing Counselor)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC : Individual Routing Counselor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ IRC จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา , ศูนย์ฝึกฯ มุทิตา, ศูนย์ฝึกฯ อุเบกขา, ศูนย์ฝึกฯ ปรานี, ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร, ศูนย์ฝึกฯ พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ฝึกฯ เขต ๑-๙และศูนย์ฝึกฯ เขต ๑๑ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การทำงาน IRC ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, แนวทางการหาสถานประกอบการและเครือข่ายเพื่อรองรับเด็กและเยาวชน, กลวิธีการทำงาน IRC ให้ประสบผลสำเร็จ, การสร้างคุณค่าให้เด็กและเยาวชนโดยใช้หลักการตลาด, การวิเคราะห์และการประเมินครอบครัวเพื่อการบำบัด, แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมพลังครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และที่สำคัญคือการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว   


28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)