ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน       เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม

โดยมี นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำหรับการประชุมดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากศูนย์ประสานงานการศึกษา “การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน”: ศูนย์ CSPS สกว. ได้รับการประสานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมพินิจฯ ให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษาและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงนำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายการศึกษาของกรม เพื่อทิศทางในการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในพื้นที่เป้าหมาย ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี, ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา, ศูนย์ฝึกฯ เขต ๑, ศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ และศูนย์ฝึกฯ เขต ๘    

26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)