ภาพข่าว

  หารือเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาทักษะการสอน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ และคณะ ร่วมหารือกับ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ  รองอธิการบดี  ดร. บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารย์ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป  อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพให้กับครูผู้สอนสังกัดกรมพินิจฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาทักษะการสอนรวมทั้งทักษะวิชาชีพให้แก่ครูผู้สอนสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  โดยในการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น  ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพช่าง ประกอบด้วย ช่างเชื่อมช่างก่อสร้างและหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  ณ ห้องสำนักอธิบดี กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)