ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการติดตามประเมินผลการประเมินและการบำบัดทางจิตวิทยา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการติดตามประเมินผลการประเมินและการบำบัดทางจิตวิทยา ของสถานพินิจที่มีแรกรับ (กลุ่มบำบัดแก้ไขฟื้นฟู) และสถานพินิจที่มีแรกรับชั่วคราว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำข้อมูลมาวางแนวทางการฝึกอบรมให้ตรงกับสภาพปัญหา ความจำเป็นของเด็กและเยาวชน และนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจที่มีแรกรับ (กลุ่มบำบัดแก้ไขฟื้นฟู) และสถานพินิจที่มีแรกรับชั่วคราว เพื่อให้การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)