ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ จับมือ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) เสริมสร้างภาวะผู้นำแก่บุคลากร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) ซึ่งมูลนิธิยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโลกของจิต (IMEI) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน จัดโครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ”(Leadership Training) ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ โดยมีนายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร เป็นตัวแทนอธิบดีกรมพินิจฯ เปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ที่มาเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตา นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา และนางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ด้วย

วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้นำ อีกทั้งมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ตลอดจนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนต่อไป


35
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)