ภาพข่าว

  การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ ๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑) นายอภิชาต จารุศิริ  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ “การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ ๒” เพื่อวางแผนและแนวทางในการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม พื้นที่นำร่อง ๔ จังหวัด การจัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิก การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ สารคดีเด็กและเยาวชนจากการใช้มาตรการพิเศษฯ โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการมากขึ้น เพื่อให้มีการกำกับติดตามประเมินผลจากการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องไปใช้ และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงกระบวนการมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องให้กับสาธารณชน 25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)