ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

(วันนี้ 2 กรกฎาคม 2561) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 24/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ในการประสานงานเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เขตอำเภอคลองโยง จังหวัดนครปฐม โดยมีนางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา นายอภิชาต จารุศิริ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ พร้อมด้วยกรรมการและเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณณ ห้องประชุมพินิจ 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)