ภาพข่าว

  โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างาน/งานบริหารงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้าฝ่าย/งานบริหารงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑" พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนองค์กรในยุค Thailand ๔.๐" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ ๑ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "บทบาทหัวหน้าฝ่าย/งานบริหารงานทั่วไปกับการขับเคลื่อนนโยบายกรมในยุคดิจิทัล" และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ ๓ บรรยายในหัวข้อ "ก้าวทันเทคโนโลยียุค Thailand ๔.๐" ร่วมกับนางสาวธนวรรณ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้มีผู้ร่วมการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๕๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ได้รับทราบนโยบาย กรอบภารกิจ และแนวทางปฏิบัติราชการ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

31
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)