หนังสือเวียน

  ประการแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

  โดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

   

   

>> คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

 >> แนวทางการป้องกันการรับสินบน

 >> ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)