ภาพข่าว

  การประชุม เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ก.ยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบบริการข้อมูลเฝ้าระวัง ติดตามการกระทำผิดกฎหมายและการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา (Information Zoning Awareness System : (iZA) และพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ในเชิงกฎหมาย คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำสั่ง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมควบคุมโรค และสำนักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ ร่วมประชุมด้วย ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นสถิติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ,๔๖/๒๕๕๙ และ ๓๐/๒๕๕๙ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)