ภาพข่าว

  โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๒๐ . นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด มาให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารกรมพินิจฯ  หัวหน้าส่วนสังกัดกรมพินิจฯ บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะทำงาน  จำนวนทั้งสิ้น  ๔๕ คน  สำหรับโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กำหนดจัดอบรมครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ๑) ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร38
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)