ภาพข่าว

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม รุ่นที่ 2

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วานนี้ (28 สิงหาคม 2561) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมพินิจฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานนำร่อง 4 แห่ง คือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 44 คนเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจฯ สามารถนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาปฏิบัติใช้กับงานการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมได้ต่อไป ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในสังกัดกรม ได้แก่ กองวิทยาศาสตร์งานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และวิทยากรจากภายนอก อาทิ ยูนิเซฟ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย โรงพยาบาลศิริราช แพทยสมาคม มาร่วมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม work shop ต่าง ๆ   

30
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)