ภาพข่าว

  โครงการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมโครงการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ(Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต  อุบลราชธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางไพวรรณ  รัตนบวร อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมให้ความรู้และประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการด้วย วัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯที่ยังไม่ได้รับการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ สามารถยกเลิกการจัดทำบัญชีได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินได้เสนอความคิดเห็น ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรตลอดจนสามารถจัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมพินิจฯ และคณะ ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต  อุบลราชธานี และสถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ด้วย

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)