ข่าวด่วน

  ด่วนที่สุด...ขอให้หน่วยงานในสังกัดที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจคอมพิวเตอ์ ให้รีบดำเนินการ

  โดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

   

   

หนังสือเวียน ที่ ยธ06105/ว1412 ลงวันที่ 27 ส.ค.2561 ให้หน่วยงานตอบแบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งมายังศูนย์เทคโนฯ วันที่ 29 ส.ค.2561 ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจอีกหลายหน่วยงาน หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ส่งขอให้รีบดำเนินการ (ข้อมูลสำรวจเบื้องต้นหากยังไม่ได้รายละเอียดครบถ้วน ให้เอาที่แบบส่งสำรวจครุภัณฑ์ให้กับพัสดุ เบื้องต้นก่อน)  หากมีข้อสงสัยติดต่อ นายธวัชชัย (ต้น) อัมฤทธิ์ 021416508   0830062955

ศูนย์เทคโนฯ

30 ส.ค.61

No such directory
Line Break (Shift + Enter)