ภาพกิจกรรม

  กรมพินิจฯ ร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่าย 77 จังหวัดจัดกิจกรรมป้องกันการกระทำผิดของนักเรียน นักศึกษา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดย กลุ่มพัฒนาระบบงานป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและการส่งเสริมเครือข่าย สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ได้จัด “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน” โดยร่วมมือกับสถานศึกษาและเครือข่าย ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาโดยกำหนดให้มีสถานศึกษาต้นแบบในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อลดจำนวนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเพื่อลดพฤติกรรมปัญหาของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับกิจกรรม ในปี 2561 นี้ได้กำหนดให้สถานพินิจฯดำเนินโครงการร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย 6 สถานศึกษาโดยใน 6 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามรูปแบบของสถานศึกษาต้นแบบอย่างน้อย 1 สถานศึกษา 

สำหรับผลการดำเนินงานถึงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 ด้านหน่วยปฏิบัติ(สถานพินิจฯ) ทั้ง 77 จังหวัด มีการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางร่วมกับสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมกับสถานศึกษาไปแล้วจำนวน 385 แห่งจาก 525 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ลักษณะกิจกรรม คือ 1. การให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน ผลกระทบของยาเสพติด กฎหมายน่ารู้ การแข่งรถจักรยานยนต์และคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 บทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 2. การเสริมทักษะชีวิต/การเสริมความเข้มแข็งทางใจ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะต่าง ๆ เพื่อป้องกันการกระทำผิด เช่น ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ ฯลฯ 3. การศึกษาดูงาน หน่วยงานสถานพินิจฯ 4. การสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนแกนนำเพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และ 5. การจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (คุณแม่วัยใส) เช่น การนำเสนอผลสถิติคดีทางเพศของสถานพินิจฯ และร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุประเมินความเสี่ยงของตนเอง พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน เสริมสร้างทักษะชีวิต ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง ได้แก่ การให้ความรู้และทักษะ กิจกรรมครอบครัว เรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น การเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น สุขภาพจิตที่ดีของวัยรุ่น  มีการอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องของการประเมิน การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและแนวทางการดูแลที่ส่งผลต่อนักเรียน 

ทั้งนี้ กรมพินิจฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหาพฤติกรรมที่อาจส่งผลให้ต้องเลิกเรียนกลางคันหรืออาจถึงขั้นกระทำผิดได้ สถานพินิจฯทั่วประเทศ ๗๗ แห่ง ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและเครือข่ายเป็นอย่างดี  ในปีงบประมาณ 2561 กรมพินิจฯ โดยสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน”   

 ลักษมัณ / ข่าว

No such directory
Line Break (Shift + Enter)