ภาพข่าว

  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานในการพัฒนาพฤตินิสัยเยาวชนต้นแบบและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนใต้

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานในการพัฒนาพฤตินิสัยเยาวชนต้นแบบและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานจังหวัดชายใต้  ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาระบบงานป้องกันฯ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอส หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์ จันจุฬา และ ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำกระบวนการกลุ่มเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการและบุคลากรจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๙  จังหวัดสงขลา สถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา สถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา สถานพินิจฯ จังหวัดนราธิวาส


6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)