ภาพข่าว

  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจเยี่ยม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ

 โอกาสนี้ อธิบดีฯได้พูดคุยและให้กำลังใจ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้แนวคิด ข้อเสนอแนะในการดูแล บำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานพินิจฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ และรักษาระดับมาตรฐาน ทั้งในการสืบเสาะและจัดทำรายงานคดีของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นที่จะต้องได้รับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ให้ครอบคลุม เพื่อจัดทำแผนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูรายบุคคลให้สอดคล้องกับเด็กและเยาวชนแต่ละราย ทั้งในด้านการศึกษา ปัญหาสุขภาพกายและจิต ตลอดจนปัญหาเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น การดูแลความปลอดภัย การเฝ้าระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงต่างๆ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเชิงป้องกัน ทั้งในการดำเนินงานกับกลุ่มนักเรียนและชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและลดจำนวนเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมพินิจฯ ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งข้อคิดและแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมหน่วยหญิงและร้านกาแฟของเยาวชนประจำศูนย์ฝึกฯ โดยชื่นชมในความตั้งใจ อุตสาหะและความสามารถของเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการประกวดทักษะวิชาชีพและให้ข้อคิดเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ที่เยาวชนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพในหลักสูตรบาริสต้าแก่เยาวชนหญิงด้วย6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)